MintCloud
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument, zwany dalej „Polityką Prywatności”, określa zasady przetwarzania i ochrony danych Użytkowników, w tym w szczególności danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie www.mintcloud.me oraz aplikacji mobilnych i stanowi integralną cześć dokumentu o nazwie Regulamin Korzystania z Systemu MintCloud. Akceptacja Regulaminu powoduje akceptację Polityki Prywatności. W Polityce Prywatności zastosowane są terminy określone w słowniku zawartym w Regulaminie, o ile Polityka Prywatności nie wprowadza odmiennej terminologii i ich znaczeń.

§1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych w związku z korzystaniem przez nich z Systemu MintCloud jest Zarządzający, tj. Profit Network Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 28, 02-528 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000427486, NIP 537-26-24-001, REGON 061435199, zwany dalej Zarządzającym.

§2. ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH

Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

§3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach korzystania z Systemu MintCloud, Użytkownik ma możliwość podania danych osobowych określonych w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu Konta Użytkownika, w szczególności imienia i nazwiska, daty urodzenia, płci, kodu pocztowego miejsca zamieszkania oraz innych danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest wymagane i nie stanowi warunku korzystania przez Użytkownika z Systemu MintCloud, z wyjątkiem aktualnego adresu e-mail oraz aktualnego numeru telefonu komórkowego. Użytkownik może w ramach posiadanego w Systemie MintCloud Konta Użytkownika zamieścić swoje zdjęcie profilowe. Z uwagi na zasady funkcjonowania Systemu MintCloud warunkiem korzystania z Systemu jest podanie adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego oraz ich bieżąca aktualizacja, a bez ich podania i bieżącej aktualizacji nie ma możliwości korzystania z Systemu MintCloud.

 1. Zarządzający gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników dla potrzeb własnych, takich jak przeprowadzanie badań, analiz, statystyk, w celu świadczenia usług oraz komunikacji marketingowej na temat usług.
 2. Zarządzający może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu ulepszenia świadczonych przez niego usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Systemie MintCloud reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika.
 3. Źródłem danych osobowych Użytkownika jest wypełniony przez Użytkownika formularz, publiczne dane widoczne w kanałach social media Użytkownika oraz samodzielnie udostępnione przez Użytkownika dane osobowe w ramach Systemu MintCloud.
 4. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownika, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie danych osobowych poprzez Konto Użytkownika.

§4. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników udostępniane są przez Użytkowników dobrowolnie, a ich podanie nie warunkuje z wyjątkiem aktualnego adresu e-mail i aktualnego numeru telefonu komórkowego, możliwości korzystania przez Użytkowników z Systemu MintCloud, jednak mając na uwadze, że podanie przez Użytkownika danych osobowych umożliwi Zarządzającemu dokonywanie usprawnień, ulepszeń oraz dostosowanie świadczonych przez niego usług, w zależności od zainteresowań Użytkowników ustalanych z wykorzystaniem danych osobowych, Zarządzający z tytułu podania danych osobowych przez Użytkownika, może przyznać Użytkownikowi określonego rodzaju gratyfikację w Systemie MintCloud.
 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych wymaga zapoznania się przez Użytkowników z Polityką Prywatności oraz następuje przez akceptację oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką Prywatności i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, wyrażaną poprzez zaznaczenie właściwego miejsca na formularzu danych osobowych.

§5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie przez Zarządzającego danych osobowych Użytkownika. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego powoduje niemożność korzystania z Systemu MintCloud i jest równoznacznez rezygnacją Użytkownika z Systemu MintCloud.
 2. Użytkownik jest uprawniony do dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, ich weryfikacji, aktualizacji oraz ich poprawienia. W przypadku zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Systemu MintCloud, Użytkownik jest uprawniony do żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru danych osobowych. Weryfikacja, aktualizacja i poprawianie danych osobowych możliwe jest po zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto Użytkownika.
 3. Zarządzający może odmówić usunięcia danych osobowych ze zbioru danych osobowych, jeśli Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zatrzymanie danych konieczne jest w celu wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zarządzający stosuje środki ostrożności o charakterze organizacyjnym oraz technicznym, w szczególności poprzez stosowanie systemów szyfrowania oraz innych środków z wykorzystaniem technologii bezpieczeństwa, mających na celu zabezpieczenie danych przed ich utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób nieuprawnionych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się ze strony Zarządzającego wyłącznie przez osoby posiadające upoważnienia nadane przez Zarządzającego. Osoby te są obowiązane zachować w tajemnicy dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia.
 3. Zarządzający prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zastosowane środki bezpieczeństwa. Na dokumentację tę składa się:
  1. polityka bezpieczeństwa
  2. instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 4. Zarządzający zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe Użytkowników, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.
 5. Zarządzający prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, która zawiera:
 6. imię i nazwisko osoby upoważnionej;
 7. datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 8. identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym.

§7. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wykonanie usług w ramach Systemu MintCloud może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem danych osobowych Użytkowników Partnerowi oraz innym podmiotom, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 2. W przypadku przekazania danych osobowych innemu administratorowi, przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.

§8. PLIKI COOKIES

Zarządzający wykorzystuje pliki „cookies” oraz inne rozwiązania techniczne, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników z Systemu MintCloud w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości witryny internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji danego użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

§9. DANE WYMAGANE

 1. Korzystanie z Systemu MintCloud wiąże się z koniecznością podania przez Użytkowników danych niezbędnych do rejestracji Użytkownika w Systemie MintCloud i korzystania przez niego z Systemu MintCloud, tj.: adresu e-mail, numeru telefonu oraz złożenia oświadczenia o ukończeniu 13 lat.
 2. W ramach wstępnej rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail, który jest konieczny w procesie utworzenia Konta Użytkownika. Adres e-mail stanowić będzie login do Konta Użytkownika. Dane dotyczące aktywacji Konta Użytkownika oraz dane niezbędne do uzyskania dostępu do Konta Użytkownika w szczególnych przypadkach (np. zapomnienie hasła) będą przesyłane na podany (a w razie potrzeby zaktualizowany) adrese-mail. Użytkownik w celu prawidłowego i pełnego korzystania z Systemu MintCloud powinien bieżąco aktualizować adres e-mail.
 3. W celu prawidłowego korzystania z Systemu MintCloud konieczne jest podanie przez Użytkownika numeru telefonu komórkowego oraz jego bieżąca aktualizacja. Na podany numer telefonu komórkowego będzie wysyłany numer PIN konieczny do autoryzacji w celu uzyskania nagrody po spełnieniu warunków uprawniających do otrzymania tej nagrody zgodnie z Programami Lojalnościowymi. Użytkownik w celu prawidłowego i pełnego korzystania z Systemu MintCloud powinien bieżąco aktualizować numer telefonu komórkowego.
 4. Zarządzający gromadzi i przetwarza adresy e-mail oraz nr telefonów komórkowych Użytkowników w celach,o których mowa w pkt §3. powyżej oraz w celu rejestracji Użytkownika w Systemie MintCloud, kontaktowania się z Użytkownikami i przekazywania informacji o planowanych aktualizacjach, aktywnościach w punkcie handlowym Partnera, takich jak: promocje, informacje o nowościach, wyprzedażach itp., ankietach, lub badaniach opinii, przystąpieniu kolejnych Partnerów do Systemu MintCloud lub kolejnych punktów handlowych Partnerów, a także w celu świadczenia określonych w Regulaminie usług, w szczególności w celu umożliwienia tworzenia przez Użytkowników ich Kont Użytkowników, zbierania Punktów, odnotowania aktywności w postaci nabycia towarów lub skorzystania z usług, a także w celu wysyłania informacji do Użytkowników o Programach Lojalnościowych, promocjach i innych ofertach Partnera w drodze wiadomości SMS, e-mail, lub wiadomości push na Smartfon.
 5. Dane, o których mowa w pkt 1. powyżej, Zarządzający może udostępniać innym podmiotom, w szczególności wydawcom, reklamodawcom i podmiotom obsługującym powiązane witryny.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zarządzający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 2. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Zarządzającym w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Zarządzający wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe.
 3. Adres e-mail, pod którym można się skontaktować z Zarządzającym: kontakt@mintcloud.me

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny oznacza akceptację treści zawartej w Polityce Cookies.

Jeśli zarejestrowałeś się za pomocą tabletu w punkcie sprzedażowym
Dokończ rejestrację

Twoje konto zostało założone.

Aby dokończyć rejestrację kliknij w link aktywacyjny, który został wysłany na podany przez Ciebie adres e-mail.

Jeśli posiadasz kod polecający wprowadź go tutaj:

Sprawdź wiadomości SMS

Podaj adres e-mail lub numer telefonu przypisany do Twojego konta MintCloud abyśmy mogli wysłać do Ciebie instrukcję.

Kod autoryzujący sms do zmiany hasła został wysłany na podany przez Ciebie numer telefonu.

Kliknij tutaj jeśli otrzymałeś kod sms