MintCloud
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU

§1. AKCEPTACJA REGULAMINU I POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z Systemu MintCloud jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
  1. Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  2. Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Systemu MintCloud;
  3. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarządzającego (Administratora Danych), przekazanych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności w celu umożliwienia świadczenia usługi jak również dla celów określonych Polityką Prywatności;
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarządzającego, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów określonych Polityką Prywatności;
  6. Wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Zarządzającego oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Systemu MintCloud.
 3. W przypadku cofnięcia przez Użytkownika zgody na akceptację Regulaminu, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Zarządzającym, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta Użytkownika oraz utratą możliwości korzystania z Systemu MintCloud.

§2. DEFINICJE

Karta Użytkownika – karta plastikowa lub wykonana z innego rodzaju tworzywa, zawierająca naniesiony na jej powierzchnię Kod QR, umożliwiająca Użytkownikowi spełnianie warunków określonych w Programie Lojalnościowym.

Kod QR - graficzny kod generowany indywidualnie dla każdego Użytkownika, umożliwiający identyfikację Użytkownika i jego Konta Użytkownika poprzez Tablet oraz spełnianie warunków określonych w Programie Lojalnościowym.

Konto Użytkownika - indywidualne konto Użytkownika w Systemie MintCloud, o którym mowa w §6 niniejszego Regulaminu.

Meldunek - publiczne oznaczenie przez Użytkownika swojej obecności w punkcie handlowym Przedsiębiorcy, na portalu społecznościowym, z którym Użytkownik powiązał swoje Konto Użytkownika w Systemie MintCloud.

Mobilna Karta Użytkownika - elektroniczny odpowiednik Karty Użytkownika, zawierająca Kod QR, umożliwiająca Użytkownikowi spełnianie warunków określonych w Programie Lojalnościowym, generowana na Smartfonie poprzez instalację odpowiedniego oprogramowania dostępnego dla Użytkowników na stronie www.mintcloud.me.

Nagroda - przewidziana w Programie Lojalnościowym usługa, produkt lub rabat otrzymywany przez Użytkownika w przypadku spełnienia warunków określonych w Programie Lojalnościowym.

Polityka Prywatności - dokument określający zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników.

Program Lojalnościowy - program lojalnościowy oferowany Użytkownikom zarejestrowanym w Systemie MintCloud, umożliwiający uzyskanie Punktów oraz aktywności w postaci nabycia towarów i usług przez Użytkowników i zapisanie ich na Koncie Użytkownika oraz wymianę ich na Nagrody określone w danym Programie Lojalnościowym, po uzyskaniu określonej w tym Programie Lojalnościowym liczby Punktów lub zgromadzenia na Koncie Użytkownika odpowiedniej ilości lub wartości aktywności w postaci nabycia towarów i usług lub po spełnieniu innych określonych w tym programie lojalnościowym warunków.

Partner - podmiot prowadzący sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz Użytkowników, którzy przystąpili do Systemu MintCloud, oferujący im Program Lojalnościowy.

Punkty - punkty przyznawane Użytkownikowi po spełnieniu określonych warunków oznaczonych w Programach Lojalnościowych i zapisywane na Kontach Użytkowników w ramach danego Programu Lojalnościowego.

Regulamin korzystania z systemu MintCloud - niniejszy regulamin.

Smartfon - przenośne, mobilne urządzenie posiadające odpowiednie oprogramowanie i spełniające odpowiednie warunki techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Systemu MintCloud.

System MintCloud - system umożliwiający Partnerom tworzenie Programów Lojalnościowych, zaś Użytkownikom korzystanie z Programów Lojalnościowych, funkcjonalności oferowanych przez System, archiwizacji paragonów.

Tablet - tablet zainstalowany w punkcie handlowym Partnera, za pośrednictwem którego następuje zapisywanie Punktów, lub zapisywanie nabycia usługi lub towaru na Kontach Użytkownika w ramach Programów Lojalnościowych.

Użytkownik - osoba fizyczna mająca ukończone 13 lat, posiadająca Konto Użytkownika i korzystająca z funkcjonalności systemu MintCloud.

Zarządzający – Profit Network Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 28, 02-528 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000427486, NIP 537-26-24-001.

Paragon fiskalny - dokument potwierdzający dokonanie zakupu, wydawany przez sprzedawców posiadających kasy fiskalne. Wydrukowany na papierze z rolki, potwierdzający dokonanie transakcji, np. stanowiący dowód zapłaty za zakupiony towar lub wykonaną usługę.

Karta Podarunkowa („Karta”) - elektroniczny bon towarowy upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w punkcie Partnera dla którego został wydany, do określonego na Karcie limitu kwotowego.

§3. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie Systemu MintCloud, w szczególności:
  1. Podstawowe zasady funkcjonowania Systemu MintCloud;
  2. Zasady i sposób Rejestracji w Systemie MintCloud;
  3. Warunki, zasady i wymogi korzystania przez Użytkowników z Systemu MintCloud;
  4. Rejestrację Użytkowników w Systemie MintCloud, tworzenie Kont Użytkowników;
  5. Sposób uzyskiwania na Koncie Użytkowników Punktów, odnotowania aktywności w ramach Programów Lojalnościowych, w szczególności w postaci nabycia określonej ilości lub wartości towarów, skorzystaniaz określonej ilości lub wartości usług;
  6. Odpowiedzialność Zarządzającego i podmiotów uczestniczących w Systemie MintCloud.

§4. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MintCloud

 1. Zdobywane przez Użytkownika Punkty w ramach odpowiednich Programów Lojalnościowych, wartość i ilość towarów oraz usług są zapisywane na Kontach Użytkowników.
 2. Po uzyskaniu określonych w ramach danego Programu Lojalnościowego: ilości Punktów, liczby zapisanych na Koncie Użytkownika nabytych towarów lub usług lub wartości zapisanych na Koncie Użytkownika nabytych towarów lub usług, Użytkownik jest uprawniony do odbioru/uzyskania Nagrody określonej w danym Programie Lojalnościowym.
 3. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do Systemu MintCloud oraz oprogramowania stworzonego przez Zarządzającego w ramach Systemu MintCloud jest Zarządzający. Użytkownik nie ma uprawnień do powielania, kopiowania, modyfikowania, obrotu, udostępniania, tłumaczenia ani jakiegokolwiek wykorzystywania praw autorskich Zarządzającego.
 4. Zarządzający uprawniony jest do administrowania Systemem MintCloud, wprowadzania modyfikacji oraz zmian do Systemu, jak również do likwidacji Systemu MintCloud.
 5. Korzystanie przez Użytkownika z Systemu MintCloud wymaga:
  1. Zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i zaakceptowania ich treści;
  2. Posiadania Karty Użytkownika lub wygenerowania samodzielnie Mobilnej Karty Użytkownika;
  3. Utworzenia przez Użytkownika Konta Użytkownika w sposób określony w Regulaminie;
  4. Wybrania dowolnej ilości Programów Lojalnościowych dostępnych w Systemie MintCloud, oferowanych przez Przedsiębiorców i przystąpienia do nich;
  5. W przypadku funkcjonalności skanowania paragonów, wymagane jest posiadanie przez Użytkownika telefonu typu Smartfon, z możliwością robienia zdjęć.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Systemu MintCloud, a także Karty Użytkownika i Mobilnej Karty Użytkownika w sposób nienaruszający i nieograniczający praw przysługujących Zarządzającemu ani osobom trzecim oraz wyłącznie w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 7. Korzystanie przez Użytkownika z Systemu MintCloud oraz Karty Użytkownika i Mobilnej Karty Użytkownika jest bezpłatne, z zastrzeżeniem, iż koszty połączenia z Internetem celem uzyskania dostępu do Konta Użytkownika ponosi Użytkownik.
 8. Korzystanie z Systemu MintCloud wymaga podania numeru telefonu komórkowego, niezbędnego w celu nadania, zmiany lub resetu kodu PIN, który jest potrzebny do autoryzacji Użytkownika przy wymianie punktów na nagrody.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik jest jednocześnie Partnerem, ponosi on koszty zgodnie z umową zawieraną między nim jako Partnerem, a Zarządzającym.
 10. Zarządzający nie ponosi ani nie zwraca kosztów zapewnienia Użytkownikowi Smartfona.

§5. KARTA UŻYTKOWNIKA I MOBILNA KARTA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik może otrzymać Kartę Użytkownika w punkcie handlowym Przedsiębiorcy. Otrzymanie Karty Użytkownika jest bezpłatne.
 2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyczerpania Kart Użytkownika u danego Partnera lub z tytułu innych przyczyn uniemożliwiających Użytkownikowi otrzymanie Karty Użytkownika w danym punkcie handlowym Partnera.
 3. Zbieranie na Karcie Użytkownika Punktów oraz zapisywanie nabycia towaru lub skorzystania z usługi w danej ilości lub wartości wymaga rejestracji Karty Użytkownika, zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i zaakceptowania ich treści oraz podania adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego.
 4. Rejestracja Karty Użytkownika następuje w punkcie handlowym Partnera.
 5. Użytkownik może utworzyć samodzielnie Mobilną Kartę Użytkownika, poprzez jej wygenerowanie na Smartfonie, za pomocą aplikacji MintCloud dostępnej w APP Store oraz Google Play. Do utworzenia Mobilnej Karty Użytkownika wymagane jest posiadanie Konta Użytkownika, które można utworzyć także poprzez aplikację.
 6. Do Konta Użytkownika może przynależeć więcej niż jedna Karta Użytkownika i jedna Mobilna Karta Użytkownika. Użytkownik może zamiennie korzystać z Kart Użytkownika przypisanych do jednego Konta Użytkownika i Mobilnej Karty Użytkownika. Utrata Karty Użytkownika lub Mobilnej Karty Użytkownika, ani zamiana Karty Użytkownika na Mobilną Kartę Użytkownika (i na odwrót) nie wpływa na stan posiadania Punktów i zapisanych na Koncie Użytkownika aktywności w postaci nabycia towarów i usług.
 7. Utworzenie Mobilnej Karty Użytkownika jest bezpłatne.

§6. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Utworzenie Konta Użytkownika następuje w drodze rejestracji Użytkownika oraz spełnienia innych warunków, określonych w Regulaminie. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga uprzedniego zapoznania się przez Użytkownika z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i ich akceptacji.
 2. Utworzenie Konta Użytkownika jest możliwe poprzez:
  1. Stronę internetową www.mintcloud.me;
  2. Aplikację mobilną MintCloud;
  3. Rejestrację na tablecie w punkcie handlowym Partnera MintCloud.
 3. Po utworzeniu i aktywacji Konta Użytkownika, logowanie się do niego następuje:
  1. W przypadku rejestracji przez formularz rejestracyjny: poprzez wpisanie loginu i hasła skonfigurowanego podczas aktywacji konta;
  2. W przypadku rejestracji poprzez aplikację mobilną: po wybraniu możliwości logowania za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, rejestracja odbywa się automatycznie na podstawie danych z profilu Facebook; Jeżeli Użytkownik dokonuje rejestracji adresem e-mail – logowanie następuje poprzez wpisanie loginu i hasła skonfigurowanego podczas aktywacji konta unikalnym linkiem otrzymanym w wiadomości e-mail ; Jeżeli Użytkownik dokonuje rejestracji numerem telefonu – logowanie następuje poprzez wpisanie loginu i hasła skonfigurowanego unikalnym kodem otrzymanym w wiadomości sms, na wskazany przy rejestracji numer telefonu;
  3. W przypadku rejestracji w punkcie handlowym Partnera: Jeżeli Użytkownik dokonuje rejestracji adresem e-mail, logowanie następuje poprzez wpisanie loginu i hasła skonfigurowanego podczas aktywacji konta unikalnym linkiem otrzymanym w wiadomości e-mail; Jeżeli Użytkownik dokonuje rejestracji numerem telefonu, logowanie następuje poprzez wpisanie loginu i hasła skonfigurowanego unikalnym kodem otrzymanym w wiadomości sms, na wskazany przy rejestracji numer telefonu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, które nie naruszają jakichkolwiek praw lub interesów osób trzecich.
 5. Użytkownik może zmieniać hasło dostępu do Konta Użytkownika będąc zalogowanym do Konta Użytkownika.
 6. W razie utraty hasła Użytkownik może uzyskać dostęp do Konta Użytkownika poprzez podanie loginu (adresu e-mail lub numeru telefonu), na który zostanie przesłana wiadomość (wiadomość e-mail lub sms) umożliwiająca dostęp do Konta Użytkownika – wówczas, po uzyskaniu dostępu do Konta Użytkownika, Użytkownik powinien zabezpieczyć odpowiednio swój dostęp do Konta Użytkownika, w szczególności poprzez ustalenie na nowo hasła.
 7. W ramach Konta Użytkownika, Użytkownik ma możliwość:
  1. Dostępu do mapy Partnerów;
  2. Uzyskania informacji o Programach Lojalnościowych;
  3. Dostępu do stanu Kart Podarunkowych;
  4. Wglądu w dane Użytkownika, w ramach Programów Lojalnościowych, w których Użytkownik bierze udział, w tym: uzyskania informacji o ilości zebranych Punktów, ilości i wartości nabytych towarów lub usługach, z których skorzystał Użytkownik – odpowiednio do Programów Lojalnościowych, a także o dostępnych Nagrodach, w ramach poszczególnych Programów Lojalnościowych;
  5. Sprawdzania historii aktywności w ramach Programów Lojalnościowych;
  6. Aktualizacji oraz zmiany danych Użytkownika;
  7. Meldunków w punktach handlowych Partnerów;
  8. Qdczytywania wiadomości;
  9. Powiązania Konta Użytkownika z kontami Użytkownika na portalach społecznościowych, wyznaczonych przez System MintCloud;
  10. Odpowiadania na ankiety przesłane za pomocą Systemu MintCloud.
 8. Zarządzający uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku korzystania przez Użytkownika z Systemu MintCloud, Karty Użytkownika, Mobilnej Karty Użytkownika lub oprogramowania służącego do jej wygenerowania w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz postanowieniami Polityki Prywatności, w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownika praw osób trzecich, praw autorskich, przysługujących Zarządzającemu lub osobie trzeciej albo podania nieprawdziwych danych w formularzu danych osobowych, a także w przypadku naruszenia Regulaminu lub Polityki Prywatności.
 9. Zarządzający gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

§7. PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

 1. W ramach Systemu MintCloud Użytkownik może przystąpić i uczestniczyć w Programach Lojalnościowych stworzonych przez Partnerów.
 2. Użytkownik u jednego Partnera może przystąpić do jednego Programu Lojalnościowego w tym samym czasie.
 3. Partner określa w zależności od Programu Lojalnościowego:
  1. Mechanizm Programu Lojalnościowego;
  2. Rodzaje produktów lub usług objętych Programem Lojalnościowym;
  3. Ilość i wartość produktów lub usług, których nabycie uprawnia do Nagrody;
  4. Ilość i wartość produktów lub usług, których nabycie uprawnia do uzyskania Punktów;
  5. Ilość Punktów, których uzyskanie uprawnia do Nagrody;
  6. Rodzaj Nagród (w tym wysokość rabatu) i ich dostępność;
  7. Czas trwania Programu Lojalnościowego;
  8. Czas trwania karencji wykorzystania Punktów na Nagrody;
  9. Punkty handlowe Przedsiębiorcy, objęte Systemem MintCloud.
 4. Za pośrednictwem wiadomości wysyłanych przez System MintCloud na Konto Użytkownika, Użytkownicy będą informowani o zmianach wprowadzanych przez Partnerów, dotyczących Programów Lojalnościowych, jak również o zakończeniu prowadzenia przez Partnera Programu Lojalnościowego.
 5. Za dostępność i przyznawanie Nagród w ramach Programów Lojalnościowych odpowiadają Partnerzy, do których należą dane Programy Lojalnościowe.
 6. Zasady odbioru Nagród od Partnera w przypadku spełnienia kryteriów określonych przez Partnera w Programie Lojalnościowym ustala Partner. Odbiór Nagrody następuje w punkcie handlowym Partnera lub w innym określonym przez niego miejscu.
 7. Na podstawie paragonów, Partner przyznaje Użytkownikom punkty za dokonane transakcje. Przyznanie punktów oraz ich ilość jest uzależniona od zasad Programu Lojalnościowego określonych przez danego Partnera MintCloud.
 8. W przypadku naruszenia przez Użytkownika prawa poprzez próbę przerobienia, modyfikacji paragonu lub użycie sfałszowanego paragonu jako autentycznego, Zarządzający podejmie kroki wyjaśniające proceder powołując się na brzmienie Art. 270 Kodeksu Karnego.

§8. UCZESTNICTWO W PROGRAMACH LOJALNOŚCIOWYCH

 1. Zapisanie na Koncie Użytkownika Punktów, nabycia towarów, zeskanowania Paragonu pochodzącego od Partnera, skorzystania z jego usług i przypisanie Punktów do konkretnego Programu Lojalnościowego, następuje za pomocą Karty Użytkownika lub Mobilnej Karty Użytkownika, poprzez zeskanowanie Kodu QR, zamieszczonego na Karcie Użytkownika lub Mobilnej Karcie Użytkownika przy pomocy Tabletu, zainstalowanego w punkcie handlowym Partnera. Zapisanie Punktów oraz aktywności w postaci nabycia towarów i usług następuje niezwłocznie po ich nabyciu. Użytkownik nie ma roszczenia o zapisanie na Koncie Użytkownika Punktów lub aktywności w postaci nabycia towarów i usług w terminie późniejszym.
 2. Zgubienie, zniszczenie lub utrata Smartfona lub Karty Użytkownika, także odinstalowanie lub innego rodzaju utrata Mobilnej Karty Użytkownika, nie powoduje utraty przez Użytkownika zapisanych na Koncie Użytkownika Punktów ani aktywności w postaci nabycia towarów lub usług.
 3. Jeśli Partner włączy możliwość zamiany punktów zebranych w Programie Lojalnościowym na środki na karcie podarunkowej, to Użytkownik może dokonać płatności tymi środkami za dowolny produkt u Partnera, przekazać je innemu Użytkownikowi MintCloud lub przekazać na kartę anonimową, nie przypisaną do żadnego Użytkownika MintCloud.

§9. ARCHIWIZACJA PARAGONÓW

 1. Funkcjonalność ,,Paragony” polega na archiwizacji i przetwarzaniu paragonów zakupowych Użytkowników aplikacji MintCloud, a następnie udostępniania zarchiwizowanych i przetworzonych informacji Użytkownikom w celu: 
  1. Łatwego dostępu do zarchiwizowanych paragonów;
  2. Umożliwienia ich wyszukiwania;
  3. Dostępu do zarchiwizowanych danych z urządzeń mobilnych;
  4. Śledzenia terminów gwarancji produktów ujętych na zarchiwizowanych paragonach;
  5. Zapisywania paragonów w wybranych przez Użytkownika folderach/kategoriach wydatków;
  6. Przypisywania limitów budżetowych w celu otrzymania uproszczonych analiz swoich wydatków.
 2. Dla korzystania z funkcjonalności Paragony niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 3. Archiwizacja paragonów następuje poprzez zrobienie zdjęcia paragonu za pośrednictwem urządzenia mobilnego i wgranie do systemu poprzez aplikację MintCloud.
 4. Widok zarchiwizowanych paragonów jest możliwy dla Użytkownika poprzez aplikację MintCloud.

§10. KARTA PODARUNKOWA

 1. Doładowanie Karty Podarunkowej jest możliwe w punkcie Partnera lub za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej MintCloud.
 2. Partner zobowiązuje się do przekazania Użytkownikowi Karty Podarunkowej, a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Punkcie Partnera, dla którego została wydana. Użytkownik zobowiązuje się do przekazania Partnerowi środków pieniężnych w kwocie równej wysokości zasilenia Karty Podarunkowej.
 3. Deklarowana kwota zasilenia Karty Podarunkowej może być opłacana przez Użytkownika za pomocą gotówki lub karty płatniczej.
 4. Użytkownik uprawniony jest do realizacji Karty Podarunkowej do wartości ustalonego limitu oraz w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 5. Dniem aktywacji Karty Podarunkowej jest dzień doładowania Karty Podarunkowej, zaś termin ważności Karty jest indywidualnie określony przez danego Partnera MintCloud.
 6. W przypadku, w którym wartość zakupionych przez Użytkownika Towarów będzie wyższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej, Użytkownik wykorzysta środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej w całości i uiści różnicę w formie wybranej: gotówkowej, przy wykorzystaniu karty płatniczej lub karty kredytowej.
 7. Użytkownik może doładować Kartę Podarunkową:
  1. Swoją, jako zarejestrowanego Użytkownika w systemie MintCloud;
  2. Innego Użytkownika zarejestrowanego w systemie MintCloud;
  3. Anonimową, kartę nie przypisaną do żadnego Użytkownika MintCloud.
 8. Użytkownik niezarejestrowany w systemie MintCloud, który otrzyma doładowanie w postaci Karty Podarunkowej, chcący dokonać zakupu w Punkcie Partnera, musi dokonać rejestracji w systemie MintCloud. Rejestracja w systemie jest dobrowolna, jednak wiążąca do wykorzystania środków z Karty Podarunkowej.
 9. Właściciel Karty Podarunkowej przy płatności Kartą Podarunkową otrzymuje Punkty na Konto Użytkownika za dokonaną transakcję. Punkty są przyznawane przez Partnera. Ilość Punktów za daną transakcję jest regulowana indywidualnymi zasadami Programu Lojalnościowego Partnera.
 10. Każdy Użytkownik, który dokona realizacji Karty Podarunkowej, dołącza do Programu Lojalnościowego Partnera MintCloud, z którym związana jest Karta Podarunkowa.
 11. Partner ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
  1. Upływu terminu ważności Karty Podarunkowej;
  2. Braku środków na Karcie Podarunkowej;
  3. Braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej;
  4. Posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową.
 12. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Karty Podarunkowej, stosowane są w sposób odpowiedni do Kolejnej Karty Podarunkowej wydanej zgodnie z Regulaminem.

§11. WIADOMOŚCI DO UŻYTKOWNIKÓW

 1. W ramach Systemu MintCloud Partnerzy mają możliwość wysyłania do Użytkowników ankiet badania opinii konsumenta, informacji o Programach Lojalnościowych, promocjach i innych ofertach Partnera, w drodze wiadomości e-mail lub wiadomości PUSH na Smartfon, w zależności od indywidualnych ustawień Użytkownika.
 2. Zarządzający może informować Użytkowników o przystąpieniu Partnera do Systemu MintCloud.
 3. Zarządzający może, w drodze wiadomości e-mail lub wiadomości PUSH na Smartfon, kierować do Użytkowników informacje, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, jak również:
  1. Ankiety lub badania opinii, których wyniki kierowane są do Partnera lub Zarządzającego;
  2. Wiadomości informujące o aktywnościach w punkcie handlowym Partnera takich jak: promocje, informacje o nowościach, wyprzedażach itp.;
  3. Informacje handlowe, marketingowe, promocyjne, biznesowe i techniczne.

§12. APLIKACJA DO MOBILNEJ KARTY UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik uprawniony jest do bezpłatnego korzystania z aplikacji na Smartfon, celem wygenerowania Mobilnej Karty Użytkownika na zasadzie licencji niewyłącznej, niezbywalnej, bez prawa do sublicencji, nieograniczonej terytorialnie, udzielonej Użytkownikowi przez Zarządzającego z chwilą jego pobrania. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: zainstalowanie na Smartfonie, tworzenie Konta Użytkownika, generowanie Mobilnej Karty Użytkownika, uczestnictwo przez Użytkownika w Systemie MintCloud na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, wykorzystywanie do zbierania Punktów, i aktywności w postaci nabycia towarów i usług oferowanych w ramach Systemu MintCloud, zapisywania ich i odbioru Nagród zgodnie z Regulaminem.
 2. Licencja, o której mowa w pkt. 1 powyżej, w szczególności nie obejmuje przetwarzania, modyfikacji, zwielokrotniania, wytwarzania, kopiowania, powielania, wprowadzania do obrotu, użyczania, najmu, dzierżawy, leasingu, udostępniania osobom trzecim w jakiejkolwiek formie bezpłatnie ani odpłatnie, ani wykorzystywania w innych celach niż określone w Regulaminie.
 3. Udzielenie licencji jest bezpłatne.

§13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika, powstałe w związku z utratą lub udostępnieniem osobom trzecim Karty Użytkownika, Smartfona, Mobilnej Karty Użytkownika, numeru PIN, a także loginu lub hasła do Konta Użytkownika;
  2. Treść, zasady oraz warunki Programów Lojalnościowych oferowanych przez Partnerów, sposób realizacji Programów Lojalnościowych przez Partnerów, w tym niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań Partnerów, w szczególności wynikających z Programu Lojalnościowego Partnera, w tym także za wady fizyczne lub prawne Nagród również z tytułu rękojmi lub gwarancji, a także za niedostępność Nagród oferowanych przez Partnerów w ramach Programów Lojalnościowych lub wystąpienie Przedsiębiorców z Systemu MintCloud;
  3. Niedostępność lub utrudniony dostęp do oprogramowania służącego do instalacji na Smartfon,w celu wygenerowania Mobilnej Karty Użytkownika, a także niemożność zalogowania się na Konto Użytkownika - wynikających z awarii lub innych błędów technicznych, w tym w szczególności powstałych z powodu siły wyższej, awarii oprogramowania, ingerencji osób trzecich oraz niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych lub dostawców innych usług;
  4. Awarię bądź uszkodzenie Tabletu lub Smartfona oraz za niespełnienie przez Smartfon odpowiednich warunków technicznych lub nieposiadających odpowiedniego oprogramowania, które jest wymagane do korzystania przez Użytkownika z Systemu MintCloud i instalacji aplikacji służącej do wygenerowania Mobilnej Karty Użytkownika;
  5. Brak dostępu do Internetu lub utrudniony dostęp do Internetu oraz wadliwości w funkcjonowaniu geolokalizacji (stosowanej przy użyciu GPS), multilateracji bezprzewodowej sieci WiFi;
  6. Szkody powstałe w wyniku niezgodnych z prawem, Regulaminem, Polityką Prywatności lub dobrymi obyczajami, działań lub zaniechań Użytkownika, Partnera lub osób trzecich;
  7. Utrudniony dostęp lub brak dostępu do Systemu MintCloud spowodowany wprowadzaniem ulepszeń, zmian lub aktualizacji;
  8. Szkody (w tym utratę Punków, utratę zapisanych aktywności polegających na nabyciu towarów lub usług lub innych danych zapisanych na Koncie Użytkownika, niemożność zrealizowania Nagrody, przerwy w działaniu) wynikłe z błędów w oprogramowaniu powyżej wskazanych elementów, powstałych niezależnie od działań Zarządzającego. Jednocześnie Zarządzający oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu zapobieżenia występowaniu jakichkolwiek błędów w oprogramowaniu;
  9. Zmiany, wygaśnięcie lub likwidację Systemu MintCloud i wynikające z tego powodu likwidacje Kont Użytkowników i Punktów oraz aktywności na nich zapisanych;
  10. Za wszelkie zdarzenia leżące po stronie Partnerów w tym za kondycję finansową Partnera, ogłoszenie upadłości lub likwidację Partnera.
 2. Odpowiedzialność Zarządzającego w stosunku do Użytkownika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie określonych w Regulaminie zobowiązań ogranicza się do zobowiązań wyraźnie nałożonych Regulaminem na Zarządzającego oraz ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej przez Użytkownika szkody. Wyłączona jest odpowiedzialność Zarządzającego za utratę jakichkolwiek danych, w tym w szczególności utratę lub niemożność uzyskania Punktów, dokonania lub zapisania aktywności w postaci nabycia towarów i usług lub odebrania Nagród w Programach Lojalnościowych, w przypadku, w którym taka utrata spowodowana zostanie z przyczyn niezależnych od Zarządzającego.
 3. Użytkownik ma obowiązek zgłoszenia niezwłocznie Partnerowi, niemożności skorzystania z funkcji Systemu MintCloud, a w przypadku spostrzeżenia awarii Systemu MintCloud poza punktem handlowym Partnera – w terminie 24 godzin na adres e-mail reklamacje@mintcloud.me przez formularz kontaktowy, pod rygorem utraty roszczeń w stosunku do Zarządzającego z tytułu awarii lub ograniczonego dostępu do Systemu MintCloud.
 4. Żadne z zawartych w Regulaminie postanowień nie stanowi udzielenia gwarancji na działanie oprogramowania obsługującego System MintCloud.

§14. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji, jeżeli usługi świadczone przez Zarządzającego są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Treść reklamacji przesyłana jest na adres e-mail Zarządzającego reklamacje@mintcloud.me.
 2. Zarządzający rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w toku rejestracji.

§15. REZYGNACJA, LIKWIDACJA SYSTEMU MintCloud

 1. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z usług świadczonych przez Zarządzającego i wystąpić z Systemu MintCloud. Rezygnacja następuje poprzez przesłanie, na adres kontakt@mintcloud.me żądania usunięcia Konta Użytkownika i oświadczenia o rezygnacji z usług świadczonych przez Zarządzającego.
 2. Rezygnacja powoduje utratę zgromadzonych Punktów i aktywności w postaci nabycia towarów i usług, zapisanych na Koncie Użytkownika oraz wygaśnięcie licencji. Użytkownik jest zobowiązany odinstalować wszelkie oprogramowanie zainstalowane w ramach Systemu MintCloud, w szczególności zainstalowane na Smartfona w celu wygenerowania Mobilnej Karty Użytkownika.
 3. W terminie 14 dni od dnia złożenia rezygnacji Zarządzający usunie Konto Użytkownika.
 4. Rezygnacja z Systemu MintCloud nie ma wpływu na nabycie przez Użytkownika towarów i usług objętych Systemem MintCloud, nie powoduje również utraty odebranych przez Użytkownika Nagród z wyjątkiem rabatu, którego utrzymanie, likwidacja lub modyfikacja zależą od decyzji Partnera.
 5. Do likwidacji Systemu MintCloud punkty 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

§16. ZMIANA REGULAMINU

 1. Zarządzający ma prawo wprowadzania dowolnych zmian w Regulaminie, o czym poinformuje Użytkowników oraz opublikuje nowy tekst Regulaminu na stronie internetowej www.mintcloud.me oraz prześle treść nowego Regulaminu na adresy e-mail Użytkowników, podane w trakcie procedury utworzenia Konta Użytkownika. Zmiana adresu e-mail przez Użytkownika nie powoduje nieskuteczności zmian w Regulaminie względem tego Użytkownika. Użytkownik powinien w przypadku zmiany adresu e-mail uaktualnić niezwłocznie swój adres mailowy. Konsekwencje nieuaktualnienia adresu e-mail przez Użytkownika ponosi sam Użytkownik.
 2. Zmienione postanowienia Regulaminu wpływające na prawa i obowiązki Użytkowników, zostaną przedstawione Użytkownikom do akceptacji. Warunkiem dalszego korzystania z usług świadczonych przez Zarządzającego, uczestnictwa w Systemie MintCloud i odbioru Nagród będzie zaakceptowanie nowych postanowień Regulaminu. Brak akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczne z rezygnacją przez Użytkownika z Systemu MintCloud.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, nie wpływającego na prawa i obowiązki Użytkowników, Użytkownicy zostaną powiadomieni o dokonanych zmianach za pośrednictwem Konta Użytkownika.

§17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 września 2017 roku.
 2. Niniejszy Regulamin ma charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności danego Partnera MintCloud. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności danego Partnera oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach danego punktu Partnera.
 3. Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące funkcjonowania Systemu MintCloud, oprogramowania, Kart Użytkownika, Mobilnych Kart Użytkownika oraz innych danych zawartych w Regulaminie mogą być zgłaszane przez Użytkowników na adres kontakt@mintcloud.me
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważne lub nieskuteczne pozostaje to bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, a w miejsce nieważnego lub nieskutecznego postanowienia zastosowanie będzie miało postanowienie najbardziej zbliżone z uwagi na charakter świadczonych przez Zarządzającego usług.

As part of our website, we use cookies for the purpose             providing services at the highest level. Using the site means             acceptance of the content contained in the Cookies Policy .

Dokończ rejestrację, jeśli rejestrowałeś się w punkcie sprzedażowym.
DOKOŃCZ REJESTRACJĘ

Your account has been created.

To complete your registration, click on the activation link that was sent to the email address you provided.

Check SMS

Podaj adres e-mail lub numer telefonu przypisany do Twojego konta MintCloud abyśmy mogli wysłać do Ciebie instrukcję.

The SMS authorization code for changing the password has been sent to the telephone number provided by you.

Click here if you have received an SMS code