MintCloud
ZASADY PRZYSTĄPIENIA I KORZYSTANIA Z SYSTEMU

1. INTEGRALNA CZĘŚĆ UMOWY Z PRZEDSIĘBIORCAMI

 1. Zasady Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud określają szczegóły dotyczące zasad przystępowania przez Partnerów do Systemu MintCloud i sposobu korzystania z Systemu MintCloud przez Partnerów.
 2. Zasady Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud stanowią integralną część stosunku umownego z Partnerami. W przypadku kolizji między Zasadami Korzystania z Systemu MintCloud, a przepisami samej Umowy z Przedsiębiorcą pierwszeństwo należy dać przepisom Umowy.
 3. Zawarcie Umowy przez Przedsiębiorcę z Zarządzającym jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Przedsiębiorcę treści Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud.

2. SYSTEM MintCloud

 1. System MintCloud to system umożliwiający tworzenie Programów Lojalnościowych adresowanych do Użytkowników, promocji, badań opinii konsumenta, bazy zdjęć oraz dający dostęp do analiz, a Użytkownikom dostęp do Programów Lojalnościowych, promocji, badań opinii konsumenta, profili biznesowych generowanych przez Partnerów oraz historii transakcji. W ramach Programów Lojalnościowych, Użytkownicy w celu uzyskania Nagród zbierają Punkty na własne Konta Użytkownika lub gromadzą inne aktywności w postaci nabycia towarów lub usług. Zapisanie Punktów i innych aktywności na Kontach Użytkownika odbywa się z wykorzystaniem znajdującego się w punkcie handlowym Partnera Tabletu, poprzez zeskanowanie za jego pomocą kodu QR znajdującego na Karcie Użytkownika, lub wygenerowanego na Mobilnej Karcie Użytkownika.
 2. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do Systemu MintCloud oraz oprogramowania stworzonego przez Zarządzającego w ramach Systemu MintCloud jest Zarządzający. Partner nie ma uprawnień do powielania, kopiowania, modyfikowania, obrotu, udostępniania, tłumaczenia ani jakiegokolwiek wykorzystywania praw autorskich Zarządzającego poza przypadkami wyraźnie wskazanymi w Umowie oraz Zasadach Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud i w granicach wyraźnie określonych.
 3. Zarządzający uprawniony jest do administrowania Systemem MintCloud, wprowadzania modyfikacji oraz zmian do Systemu MintCloud, oraz likwidacji Systemu MintCloud.

3. DEFINICJE

Karta Użytkownika  - karta plastikowa lub z innego rodzaju tworzywa zawierająca naniesiony na jej powierzchnię Kod QR, umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów na Konto Użytkownika w ramach Programów Lojalnościowych lub odnotowania aktywności w postaci nabycia towarów lub usług w ramach Programu Lojalnościowego bądź obecności w punktach handlowych Partnera;

Użytkownik – osoba fizyczna mająca ukończone 13 lat - posiadająca Konto Użytkownika lub dokonująca pobrania lub zainstalowania na Smartfonie oprogramowania służącego do wygenerowania Mobilnej Karty Użytkownika lub dokonująca rejestracji Karty Użytkownika;

Kod QR  - graficzny kod generowany indywidualnie dla każdego Użytkownika, umożliwiający identyfikację Użytkownika i jego Konta Użytkownika poprzez Tablet i zapisanie na Konto Użytkownika Punktów oraz aktywności w postaci nabycia towarów i usług w ramach Programów Lojalnościowych a także obecność Użytkownika w punkcie handlowym Partnera;

Konto Użytkownika  - indywidualne konto Użytkownika w Systemie MintCloud, stworzone przez Użytkownika w ramach procedury rejestracji opisanej w Regulaminie, na którym zapisywane są Punkty, aktywności w postaci nabycia towarów i usług objętych Programami Lojalnościowymi;

Konto Partnera  - indywidualne konto, o którym mowa w rozdziale 4. Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud.

Mobilna Karta Użytkownika  - elektroniczny odpowiednik Karty Użytkownika, zawierająca Kod QR w wersji elektronicznej, umożliwiająca Użytkownikowi zapisywanie na Konto Użytkownika Punktów oraz aktywności w postaci nabycia towarów i usług w ramach Programów Lojalnościowych, generowana na Smartfonie poprzez instalację odpowiedniego oprogramowania dostępnego dla Użytkowników na stronie www.mintcloud.me ;

Nagroda  - przewidziana w Programie Lojalnościowym usługa, produkt lub rabat udzielany przez Partnera Użytkownikowi w przypadku zgromadzenia przez Użytkownika określonej w Programie Lojalnościowym ilości Punktów na Koncie Użytkownika w ramach danego Programu Lojalnościowego, nabycia określonej ilości lub wartości towarów lub usług lub spełnienia innego rodzaju warunków określonych w Programie Lojalnościowym;

Program Lojalnościowy  - utworzony przez Partnera, zarejestrowany w Systemie MintCloud i umieszczony na stronie internetowej www.mintcloud.me program lojalnościowy oferowany Użytkownikom przez Partnera, umożliwiający uzyskanie Punktów przez Użytkowników i zapisanie ich na Koncie Użytkownika oraz zapisywanie na Koncie Użytkownika aktywności w postaci nabycia towarów i usług i wymianę ich na Nagrody określone w danym programie lojalnościowym po uzyskaniu określonej w tym programie lojalnościowym liczby Punktów lub zgromadzenia na Koncie Użytkownika odpowiedniej ilości lub wartości aktywności w postaci nabycia towarów i usług lub po spełnieniu innych określonych w tym programie lojalnościowym warunków;

Partner  - podmiot prowadzący sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz Użytkowników, który przystąpił do Systemu MintCloud, oferujący Program Lojalnościowy;

Punkty  - punkty przyznawane Użytkownikowi po spełnieniu określonych warunków oznaczonych w Programach Lojalnościowych i zapisywane na Kontach Użytkowników w ramach danego Programu Lojalnościowego;

System MintCloud - system określony w rozdziale 2.;

Tablet  - tablet zainstalowany w punkcie handlowym Partnera służący do zapisywania Punktów i innych aktywności na Koncie Użytkownika poprzez zeskanowanie kodu QR z Karty Użytkownika lub Mobilnej Użytkownika oraz wykorzystywany do emisji reklam;

Umowa  - umowa zawierana między Zarządzającym a Partnerem, na podstawie której Zarządzający włączy Partnera do Systemu MintCloud i umożliwi mu korzystanie z Systemu w zakresie określonym Umową;

Zasady Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud - niniejsze Zasady Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud;

Zarządzający  – Profit Network Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowiecka 28, 02-528 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000427486, NIP 537-26-24-001, REGON 061435199.

Smartfon - przenośne, mobilne urządzenie posiadające odpowiednie oprogramowanie i spełniające odpowiednie warunki techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Systemu MintCloud;

4. PRZEDMIOT REGULACJI

Niniejsze Zasady Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud regulują zasady przystępowania przez Partnerów do Systemu MintCloud, w tym zasady zawierania Umów oraz funkcjonowanie Systemu MintCloud, w szczególności:

 • ogólne zasady funkcjonowania Systemu MintCloud,
 • warunki, zasady i wymogi korzystania przez Partnerów z Systemu MintCloud,
 • rejestrację Partnerów w Systemie MintCloud,
 • rodzaje Programów Lojalnościowych, które mogą zostać utworzone przez Partnerów oraz zasady tworzenia Programów Lojalnościowych przez Partnerów.

5. PRZYSTĘPOWANIE PARTNERÓW DO SYSTEMU MintCloud - ZAWARCIE UMOWY

 1. Przystąpienie przez Partnera do Systemu MintCloud wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania przez Partnera Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud. Akceptacja Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud następuje poprzez zawarcie przez Partnera z Zarządzającym umowy partnerskiej. Zasady Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud są zamieszczone na stronie www.mintcloud.me w odpowiedniej zakładce.
 2. Przystąpienie przez Partnera do Systemu MintCloud odbywa się w następujący sposób:
  1. po zapoznaniu się przez Partnera z Zasadami Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud Partner dokonuje zgłoszenia Zarządzającemu zamiaru zawarcia z nim Umowy przystąpienia do Systemu MintCloud poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mintcloud.me w odpowiedniej zakładce z podaniem firmy i formy prawnej działalności (w przypadku osób fizycznych imienia i nazwiska), adresu korespondencyjnego, adresu prowadzenia działalności, nr tel., adresu e-mail oraz numeru NIP – zgłoszenie Partnera zostanie przez Zarządzającego zweryfikowane w zakresie faktycznego prowadzenia działalności przez Partnera;
  2. po pozytywnej weryfikacji Zarządzający skontaktuje się z Partnerem telefonicznie w celu ustalenia w szczególności potrzeb Partnera, założenia Konta Partnera oraz ustalenia terminu spotkania w celu zawarcia umowy partnerskiej;
  3. Zarządzający i Partner podpisują Umowę;
  4. po podpisaniu Umowy, Zarządzający prześle na podany przez Partnera adres e-mail link aktywacyjny umożliwiający dostęp do Konta Partnera i tworzenie Programów Lojalnościowych. Partner po skorzystaniu z linku aktywacyjnego będzie mógł rozwijać swoje Konto Partnera, w szczególności tworząc własny profil oraz Program Lojalnościowy.
 3. Partner jest zobowiązany do zamieszczania w formularzu zgłoszeniowym danych zgodnych z prawdą, które nie naruszają jakichkolwiek praw lub interesów osób trzecich.

6. KONTO PARTNERA

 1. Partner w ramach dostępnych instrumentów tworząc swój profil w Systemie MintCloud ma możliwość:
  1. określania swoich punktów handlowych i umieszczenia ich na mapie Partnerów;
  2. podania danych o prowadzonej działalności;
  3. utworzenia Programu Lojalnościowego za pomocą instrumentów do tworzenia Programów Lojalnościowych zgodnie z rozdziałem 7. poniżej;
  4. wglądu w Program Lojalnościowy, w tym stan uczestnictwa Użytkowników w Programie Lojalnościowym.
 2. Dostęp do Konta Przedsiębiorcy następuje poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła.
 3. Za dane zamieszczone na koncie Użytkownika, w szczególności w ramach utworzonego profilu Partnera wyłączną odpowiedzialność ponosi Partner.
 4. W razie utraty hasła, Partner może uzyskać dostęp do Konta Partnera poprzez podanie „loginu” (adresu e-mail), na który zostanie przesłany e-mail umożliwiający dostęp do Konta Partnera – wówczas po uzyskaniu dostępu do Konta Użytkownika, Partner powinien zabezpieczyć odpowiednio swój dostęp do Konta Partnera, w szczególności poprzez ustalenie nowego hasła.
 5. Zarządzający uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia Konta Partnera w przypadku korzystania przez Partnera z Systemu MintCloud w sposób niezgodny z prawem, Umową lub postanowieniami Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud, w szczególności w przypadku naruszenia przez Partnera praw autorskich przysługujących Zarządzającemu lub osobie trzeciej albo podania nieprawdziwych danych w procedurze rejestracyjnej lub formularzu zgłoszeniowym.

7. PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

 1. W ramach Systemu MintCloud, Partner może tworzyć, udostępniać Użytkownikom i administrować jeden spośród dostępnych Programów Lojalnościowych:
  1. produktowo – produktowy
  2. gotówkowo – punktowy
  3. gotówkowo – rabatowy
  4. produktowo – punktowy
 2. Program Lojalnościowy produktowo – produktowy polega na przyznawaniu Użytkownikom Nagrody za zgromadzenie przez nich na ich Koncie Użytkownika aktywności w postaci nabycia określonej przez Partnera w Programie Lojalnościowym ilości określonych produktów lub skorzystania z określonej ilości usług (np. za nabycie X danych produktów odnotowanych na Koncie Użytkownika Użytkownik otrzymuje Nagrodę. Nagrodą może być kolejny produkt gratis na zasadzie np. za X produktów jeden dodatkowy gratis).
 3. Program Lojalnościowy gotówkowo – punktowy polega na przyznawaniu Użytkownikom Nagrody za zgromadzenie przez nich na ich Koncie Użytkownika określonej przez Partnera ilości Punktów. Punkty w tym Programie Lojalnościowym są przyznawane za nabycie produktów o co najmniej określonej przez Partnera wartości lub skorzystanie z usług o co najmniej określonej przez Partnera wartości (np. za nabycie przez Użytkowników towarów o łącznej wartości X odnotowanych na Koncie Użytkownika Użytkownik otrzymuje Y Punktów. Za zebranie określonej ilości Punktów przyznawana jest Nagroda).
 4. Program Lojalnościowy gotówkowo – rabatowy polega na przyznawaniu Użytkownikom Nagrody, którą jest rabat o określonej w tym Programie Lojalnościowym wysokości, za zgromadzenie przez nich na Koncie Użytkownika aktywności w postaci nabycia towarów lub usług o określonej wartości. Partner może ustawić kilka progów rabatowych, których osiągnięcie – poprzez zgromadzenie na Koncie Użytkownika aktywności w postaci nabycia towarów lub usług o określonej wartości uprawnia do rabatu w wyższej wysokości (np. za zgromadzenie na Koncie Użytkownika aktywności w postaci nabycia towarów o łącznej wartości „A” wówczas Użytkownik otrzymuje rabat X%; o łącznej wartości „B” wówczas Użytkownik otrzymuje rabat Y%; o wartości „C” wówczas Użytkownik otrzymuje rabat w wysokości Z%).
 5. Program Lojalnościowy produktowo – punktowy polega na przyznaniu Użytkownikom Nagrody za zgromadzenie przez nich na Koncie Użytkownika określonej przez Partnera ilości Punktów. Punkty w tym Programie Lojalnościowym są przyznawane za nabycie określonej ilości produktów lub skorzystania z określonej ilości usług (np. za nabycie X towarów Użytkownik otrzymuje Y Punktów. Za zebranie na Koncie Użytkownika określonej ilości Punktów przyznawana jest Nagroda).
 6. Partner może w tym samym czasie prowadzić jeden Program Lojalnościowy. Rozpoczęcie kolejnego Programu Lojalnościowego wymaga zakończenia dotychczasowego Programu Lojalnościowego.
 7. Partner określa w zależności od Programu Lojalnościowego:
  • rodzaje produktów lub usług objętych Programem Lojalnościowym,
  • ilość i wartość produktów lub usług, których nabycie uprawnia do Nagrody,
  • ilość i wartość produktów lub usług, których nabycie uprawnia do uzyskania Punktów,
  • ilość Punktów, których uzyskanie uprawnia do Nagrody,
  • rodzaj Nagród (w tym wysokość rabatu) i ich dostępność,
  • czas trwania Programu Lojalnościowego,
  • punkty handlowe Partnera objęte Programem Lojalnościowym.
 8. Partner za pośrednictwem Konta Partnera będzie informować o zmianach dotyczących Programów Lojalnościowych jak również o zakończeniu prowadzenia przez Partnera Programu Lojalnościowego.
 9. Zapisanie Punktów na Koncie Użytkownika lub w zależności od Programu Lojalnościowego zarejestrowanie innej aktywności (nabycie towarów lub usług) następuje przy użyciu Tabletu umiejscowionego w punkcie handlowym Partnera poprzez zeskanowanie kodu QR znajdującego się na Karcie Użytkownika lub wygenerowanego na Mobilnej Karcie Użytkownika.
 10. Po uzyskaniu określonych w ramach danego Programu Lojalnościowego: ilości Punktów, liczby zapisanych na Koncie Użytkownika nabytych towarów lub usług lub wartości zapisanych na Koncie Użytkownika nabytych towarów lub usług, Partner jest zobowiązany do wydania/udzielenia Użytkownikowi Nagrody określonej w danym Programie Lojalnościowym.

8. MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 1. Do obsługi Programu Lojalnościowego, Partner musi posiadać urządzenie zawierające odpowiednie oprogramowanie i spełniające odpowiednie warunki techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Systemu MintCloud.
 2. Wymagania sprzętowe dla aplikacji tabletowej:
  • Android minimum 4.1
  • Ekran 8-12 cala
  • Przednia kamera minimum 1.2Mpx
  • Dostęp do Internetu za pomocą karty SIM lub sieci Wi-Fi*

  *Sieć Wi-Fi musi być siecią szyfrowaną hasłem, dedykowaną dla danego punktu sprzedażowego Partnera.

9. AKTYWNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW

 1. W ramach Systemu MintCloud Partnerzy mają możliwość wysyłania do Użytkowników informacji o Programach Lojalnościowych, promocjach i innych ofertach Partnera w drodze wiadomości SMS, e-mail, lub aplikacji PUSH na Smartfon, o ile Użytkownicy nie zastrzegą braku zgody na otrzymywanie takich wiadomości.
 2. Aktywność Użytkownika (obecność w punkcie handlowym Partnera, nabycie towarów, skorzystanie z usług) może zostać odnotowana na portalu społecznościowym z którym Użytkownik powiązał swoje Konto Użytkownika w Systemie MintCloud w zależności od zastosowanych przez Użytkownika w tym portalu społecznościowym ustawień prywatności oraz w zależności od opcji istniejących w tym portalu społecznościowym.

10. ZMIANA ZASAD PRZYSTĄPIENIA I KORZYSTANIA Z SYSTEMU MintCloud

Zarządzający ma prawo wprowadzania dowolnych zmian w Zasadach Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud w zakresie, w jakim nie powoduje to naruszenia lub zmiany samej Umowy zawartej między Partnerem, a Zarządzającym. O zmianie Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud Zarządzający poinformuje Partnerów oraz opublikuje nowy tekst Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud na stronie internetowej www.mintcloud.me oraz prześle treść nowych Zasad Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud na adresy e-mail Partnerów podane w Umowie. Zmiana adresu e-mail przez Partnera nie powoduje nieskuteczności zmian w Zasadach Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud względem tego Partnera. Partner powinien w przypadku zmiany adresu e-mail uaktualnić niezwłocznie swój adres mailowy. Konsekwencje nieuaktualnienia adresu e-mail przez Partnera ponosi sam Partner.

11. WEJŚCIE W ŻYCIE

Zasady Przystąpienia i Korzystania z Systemu MintCloud wchodzą w życie z dniem 11 września 2017 roku.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny oznacza akceptację treści zawartej w Polityce Cookies.

Dokończ rejestrację, jeśli rejestrowałeś się w punkcie sprzedażowym.
DOKOŃCZ REJESTRACJĘ

Twoje konto zostało założone.

Aby dokończyć rejestrację kliknij w link aktywacyjny, który został wysłany na podany przez Ciebie adres e-mail.

Sprawdź wiadomości SMS

Podaj adres e-mail lub numer telefonu przypisany do Twojego konta MintCloud abyśmy mogli wysłać do Ciebie instrukcję.

Kod autoryzujący sms do zmiany hasła został wysłany na podany przez Ciebie numer telefonu.

Kliknij tutaj jeśli otrzymałeś kod sms